Having won 1.4 million votes from Cebu, President Elect Rodrigo